Kristina Bähr, Författare

Barnläkare, MBA, Chefshandledare, Chefscoaching PCC coach och grundare av Exist Nu AB. 

Författare till böckerna:

  • Hjärnan i skolan - möt barnen där de är (2015) Exist Publishing. 
  • Psykisk hälsa i skolan. Främja, skydda och stärka. (2020) Natur & Kultur.
  • Resiliens i skolan. Främja och träna välbefinnande. (2022) Natur & Kultur. 
  • Resilient ledare. Träna förmågan att hantera motgångar och andra påfrestningar (2023) Liber AB
Boka en föreläsning!

Resilient ledare.

Träna förmågan att hantera motgångar och andra påfrestningar. 

(Utgiven augusti 2023)
 
 Du kan göra en förbeställning redan nu, så skickas din bok direkt när boken kommit in i lager.
 
Gör din beställning här

Hjärnan i skolan - möt barnen där de är

(Utgiven mars 2015)
 
Denna bok är för dig som är pedagog och som möter elever i klassrum. Boken förklarar hur barnets hjärna utvecklas under uppväxten och hur det sociala samspelet i klassrummet påverkar lärandet.

Hjärnan i skolan förenklar och förtydligar orsaker samt ger möjliga lösningar till situationer i klassrummet.
Utifrån vad vi i dag vet om hjärnans utveckling och lärandets förutsättningar hjälper boken dig att fatta beslut i barnets vardag i skolmiljön.

Psykisk hälsa i skolan - främja, skydda och stärka

Utgiven mars 2020.

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Boken ger svar på frågor som:

Hur kan vi stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar?

Anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan?

Bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?


Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag – att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga – vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa – så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.  

Beställningslänk Natur & Kultur

Resiliens i skolan - Främja och träna välbefinnande

Resiliens handlar om förmågan att hantera förändringar, motgångar och kriser, att återfå balansen i tillvaron och kunna fortsätta utvecklas och må bra. Förmågan är högaktuell i en tid av snabb förändring och den går att träna. I Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande presenteras ett treårigt program som visar hur det kan gå till i skolan.

Att kunna skapa och behålla relationer, planera, lyssna och samtidigt våga stå upp för sig själv är centralt för att klara utmanande omständigheter. I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet ökat och studieresultaten förbättrats. Här beskrivs konkreta modeller, metoder och övningar för att stödja utvecklingen av empati, känsloreglering, planeringsförmåga och goda sociala relationer. Alla elever gynnas av träningen, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

Arbetet med resiliens är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Ämnet kan också kopplas till kropp och hälsa, identitet och livsfrågor, etik och vad ett bra liv är. Resiliens i skolan  Att främja och träna välbefinnande vänder sig till alla lärare, specialpedagoger och elevhälsoteam i grundskola och gymnasium som önskar baskunskaper om resiliens tillsammans med konkreta verktyg för att främja och träna psykiskt välbefinnande.

Beställningslänk Natur & Kultur