<

Sekretess (In English below)

Börjar gälla: 2024-03-25

Aktualiserad den: 2024-03-25

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Exist Nu AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://kristinabahr.se (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Exist Nu AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Exist Nu AB publicerar sin sekretesspolicy på sin https://kristinabahr.se webbplats.

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. https://kristinabahr.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

Hur vi samlar in uppgifter

https://kristinabahr.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.
 • När du använder våra servicetjänster.
 • Google Ads

Dina uppgifter kommer sparas upp till 180 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

Hur vi använder dina uppgifter

https://kristinabahr.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Exist Nu AB använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • Hantera ditt konto. Dina personliga uppgifter kan ge tillgång till åtskilliga servicefunktioner som vi tillhandahåller till registrerade användare.
 • För att efterleva kontraktet. Dina personliga uppgifter är en hjälp vid upprättande, genomförande och efterlevnad av köpekontraktet avseende profukter och tjänster som du köpt genom via våra tjänster.
 • För att kontakta dig. Exist Nu AB tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • För att hålla dig uppdaterad om nyheter, alllmän information, särskilda erbjudanden, nya tjänster och händelser.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Exist Nu AB använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 • Inhämtning av rekommendationer och feedback från kunder. Om du delar rekommendationer eller erfarenheter avseende ditt nyttjande av våra tjänster kommer dessa synas eller användas på annat sätt på webbsidan.
 • Hantering av kundbeställningar. Dina uppgifter som e-postadress, telefonnummer, profil på sociala medier och övriga information om användarkonton kommer användas för att behandla beställningar som kommer in via oss.
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.
 • Lösning av tvistemål och skydd av hemsidan. Dina personuppgifter kommer användas vid tvistlösningsförfaranden beträffande ärenden som har med vår service att göra.
 • Kommentarer mellan användare. Dina uppgifter som skärmnamn, personlig bild och e-postadress kommer synas offentligt vid publicering av kommentarer mellan användare. 

Hur vi delar uppgifter om dig

Exist Nu AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Exist Nu AB delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

Dela via tredje man

Tredje man som vi delar dina personuppgifter med måste ange vad denne kommer använda dem till. Tredje man får endast behålla dina uppgifter under den tidsperiod som anges vid begärand om och erhållande av nämnd information. Tredje man som tillhandahåller digitala tjänster har inte rätt att samla in, sälja eller använda dina personuppgifter, med undantag för vad som krävs för angivet ändamål.

Dina uppgifter kan dels med tredje man för följande ändamål:

 • Uppgifter för analys. Dina personuppgifter kan komma delas med analysverktyg på nätet för att spåra och genomföra analyser av trafiken på webbplatsen.
 • Betalningsprocesser och återbetalningstjänster. Dina uppgifter används för att genomföra betalningar vid köp, återbetalning eller dylika begärda funktioner.
 • Förbättra riktade marknadsföringskampanjer. Exist Nu AB samverkar med tredjemans tjänsteleverantörer för att förbättra riktade reklamkampanjer.

Om du beslutar att ge ut sådana uppgifter vid registrering eller på annat vis, ger du Exist Nu AB samtidigt ditt samtycke till att använda, dela och spara dem i överensstämmelse med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.

Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://kristinabahr.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Exist Nu AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Exist Nu AB

Adress: Ågatan 61 A

E-post: [email protected]

Webbplats: https://kristinabahr.se

Telefonnummer: +46703749201

Vid frågor eller tveksamheter rörande vår uppgiftshantering, är du välkommen att kontakta vår Sekretessansvarig på Kristina Bähr, [email protected], +46703749201.

 
 

 

Privacy Policy

Effective date: 2024-03-25

Updated on: 2024-03-25

This Privacy Policy explains the policies of Exist Nu AB on the collection and use of the information we collect when you access https://kristinabahr.se (the “Service”). This Privacy Policy describes your privacy rights and how you are protected under privacy laws.

By using our Service, you are consenting to the collection and use of your information in accordance with this Privacy Policy. Please do not access or use our Service if you do not consent to the collection and use of your information as outlined in this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of CookieScript Privacy Policy Generator.

Exist Nu AB is authorized to modify this Privacy Policy at any time. This may occur without prior notice.

Exist Nu AB will post the revised Privacy Policy on the https://kristinabahr.se website

Collection and Use of Your Personal Information

Information We Collect

When using our Service, you will be prompted to provide us with personal information used to contact or identify you. https://kristinabahr.se collects the following information:

 • Usage Data
 • Name
 • Email
 • Mobile Number

Usage Data includes the following:

 • Internet Protocol (IP) address of computers accessing the site
 • Web page requests
 • Referring web pages
 • Browser used to access site
 • Time and date of access

How We Collect Information

https://kristinabahr.se collects and receives information from you in the following manner:

 • When you fill a registration form or otherwise submit your personal information.
 • When you interact with our Service.
 • From external, public sources.
 • Google Ads

Your information will be stored for up to 180 days after it is no longer required to provide you the services. Your information may be retained for longer periods for reporting or record- keeping in accordance with applicable laws. Information which does not identify you personally may be stored indefinitely.

How We Use Your Information

https://kristinabahr.se may use your information for the following purposes:

 • Providing and maintaining our Service, as well as monitoring the usage of our Service.
 • For other purposes. Exist Nu AB will use your information for data analysis to identify usage trends or determine the effective of our marketing campaigns when reasonable. We will use your information to evaluate and improve our Service, products, services, and marketing efforts.
 • Managing your account. Your Personal Data can enable access to multiple functions of our Service that are available to registered users.
 • For the performance of a contract. Your Personal Data will assist with the development, undertaking, and compliance of a purchase contract for products or services you have purchased through our Service.
 • To contact you. Exist Nu AB will contact you by email, phone, SMS, or another form of electronic communication related to the functions, products, services, or security updates when necessary or reasonable.
 • To update you with news, general information, special offers, new services, and events.
 • Marketing and promotional initiatives. Exist Nu AB will use non-specific information gathered from you in order to improve our marketing efforts.
 • Targeted advertising. Your Personal Data will be used to improve advertising efforts that are relevant to your specific interests.
 • Testimonials and customer feedback collection. If you share a testimonial or review about your experience using our Service, it will be shared or otherwise used on the website.
 • Managing customer orders. Your email address, phone number, social media profiles, and other user account information will be used in order to manage orders placed through our Service.
 • Administration information. Your Personal Data will be used as part of the operation of our website Administration practices.
 • Dispute resolution and site protection. Your information will be used in the instance of a legal dispute to resolve issues related to our Service.
 • User to user comments. Your information, such as your screen name, personal image, or email address, will be in public view when posting user to user comments.

How We Share Your Information

Exist Nu AB will share your information, when applicable, in the following situations:

 • With your consent. Exist Nu AB will share your information for any purpose with your explicit consent.

Third-party Sharing

Any third party we share your information with must disclose the purpose for which they intend to use your information. They must retain your information only for the duration disclosed when requesting or receiving said information. The third-party service provider must not further collect, sell, or use your personal information except as necessary to perform the specified purpose.

Your information may be shared to a third-party for reasons including:

 • Analytics information. Your information might be shared with online analytics tools in order to track and analyse website traffic.
 • Payment processing and recovery services. Your information will be used in order to process payments in the event of a purchase, refund, or other similar request.
 • Improving targeted advertising campaigns. Exist Nu AB partners with third party service providers to improve targeted advertising campaigns.

If you choose to provide such information during registration or otherwise, you are giving Exist Nu AB permission to use, share, and store that information in a manner consistent with this Privacy Policy.

Your information may be disclosed for additional reasons, including:

 • Complying with applicable laws, regulations, or court orders.
 • Responding to claims that your use of our Service violates third-party rights.
 • Enforcing agreements you make with us, including this Privacy Policy.

Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. Websites use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Cookies that are required for the website to operate properly are allowed to be set without your permission. All other cookies need to be approved before they can be set in the browser.

 • Strictly necessary cookies. Strictly necessary cookies allow core website functionality such as user login and account management. The website cannot be used properly without strictly necessary cookies.
 • Performance cookies. Performance cookies are used to see how visitors use the website, eg. analytics cookies. Those cookies cannot be used to directly identify a certain visitor.
 • Functionality cookies. Functionality cookies are used to remember visitor information on the website, eg. language, timezone, enhanced content.
 • Targeting cookies. Targeting cookies are used to identify visitors between different websites, eg. content partners, banner networks. Those cookies may be used by companies to build a profile of visitor interests or show relevant ads on other websites.

Security

Your information’s security is important to us. https://kristinabahr.se utilizes a range of security measures to prevent the misuse, loss, or alteration of the information you have given us. However, because we cannot guarantee the security of the information you provide us, you must access our service at your own risk.

Exist Nu AB is not responsible for the performance of websites operated by third parties or your interactions with them. When you leave this website, we recommend you review the privacy practices of other websites you interact with and determine the adequacy of those practices.

Contact Us

For any questions, please contact us through the following methods:

Name: Exist Nu AB

Address: Ågatan 61 A

Email: [email protected]

Website: https://kristinabahr.se

Phone: +46703749201

For any queries or concerns you have related to the processing of your information, you may contact our Privacy Officer at Kristina Bähr, [email protected], +46703749201